تشریح بخش های مختلف مدار مانیتور های CRT

FKK4J9OH461X7LR.MEDIUM

سلام

در این نوشته قصد دارم مقاله ای که آقای سارلی در مورد  بخش های مختلف مانیتورهای crt نوشته رو براتون ارائه کنم ،البته من فقط خلاصه ای از ابتدای این مقاله رو براتون می زارم ،شاید که مورد قبول شما هم باشد.

 

بسم الله….

 

CRT MONITOR

فصل اول

معرفي بلوك دياگرام داخلي مانيتور

 1) مدار نويز فيلتر ( Line Filter & Associated Circuit)

اين مـدار به منظـور حـذف نمودن نويزي كه از طـريق ولتاژ ورودي برق شهر وارد مانيتـور مي شود و يا هـارمونيك هاي اضافي توليد شده توسـط تغذيه مانيتور كه از طـريق خط ورودي تغذيه وارد شبكه برق مي گردد بكار مي رود . در ورودي مـدار تغذيه يك فيلتر كه شامل بلوك Sc 901 مي باشـد ، نويـزهـاي ورودي به مـدار تغذيه و همچنين هار مونيك هاي تـوليد شـده توسـط مـدارات داخلي ترانس تغذيه T901  را كـه ناشـي از فـركانس بـالاي سوئيچينگ مي باشند را فيلتر

 مي نمايد .

2) مدار ديگاس (  Degauss Circuit & Coil)

مدار Degauss شامل سيم پيچ كويل ، Q953  ، ترميستور  TH901و رلهRL901  مي باشد . اين مدار رنگ غيرعادي صفحـة مانيتور را بـه طور اتومـاتيك با مغناطيس زداييShadow Mask  لامپ تصـوير در زمـان روشن شـدن مانيتـور برطرف مي نمايد .

3) منبع تغذيه سويچينگ ( SMPS )

اين مدار با ولتاژهاي 90 الي 264 ولت AC در فركانس 50 الي 60 هرتز كار مـي كند . عملكرد عملياتـي مدار به صـورت زير مي باشد :

  1. ولتاژ AC ورودي توسط پل ديود D908   يكسو مي شود .
  2. ولتاژ يكسـو شده (  DC) توسـط خازن C901 صاف شـده و براي باياس ترانزيستـورQ901 مـورد استفـاده قرار مي گيرد .
  3. IC901  پالس سوئيچينگ را جهـت روشن و خامـوش نمـودن ترانزيستور Q901  توليد مي كند و باعـث تغيير جـريان در سيم پيچ اوليـه تـرانس T901 مـي گـردد و به طـور متناوب توسط Q901 اين تغيير جـريان ادامـه مي يابد .
  4. با توجه به نسبت دور سيم پيچ ترانس ، ولتاژ هاي ثانويه در سيم پيچ ثانويه ترانس T901  ايجاد مي گردد .
  5. اين ولتاژ هاي ثانويه توسط هـر يك از ديودهايD971 , D941 , D942 , D961 , D962 , D951  يكسـو مي شوند و براي راه اندازي مدارات ديگر بكار مي روند .( اسيلاتور و تقويت كننده عمودي و افقي و ساير مدارات )

4) حفاظت X-Ray

چنانچه High Voltage درخروجيFBT از 29 كيلو ولت (حالت غير عادي ) بالاتر رود پين 35 آي سيMicom  فوراً از طـريق فيدبك FBT اين افـزايش را حس كرده و  سپس آی سی Micom فرمان قطع ولتاژ 15 ولت و نهايتاً‏ سيگنال هاي انحراف افقي را مـي دهد و مانيتور به وضعيت DPM مي رود .

 5) مدار ميكروكنترلر (Micro Controller Circuit  )

روند كار Micom ( ميكروكنترلر ) و مدارات وابستـه به آن :

1. سيگنال هاي همزماني افقي و عمودي(H-Sync,V-Sync) كه توسط كارت گرافيك ارسال مي گردند از طريق كـابل سيگنال به آي سي Micom انتقال مي يابند .

2. آي سي Micom پلاريتـه و نيز فـركانس كـاري سـيگنال هـاي همـزمانـي V , H  را تشـخيص داده و سيگنال هاي فوق را با فركانس هاي مجاز مطابقت داده و سپس جهت همزماني به آي سي اسيلاتور افقي و عمودي ارسال مي نمايد .

3. آي سي Micom  از طريق پروتكل I2c تمامي مـدارات مجاور را چك مي كند در صـورت بروز اشكال از طـريق فرمان DPM مدار تغذيه را به يكي از مدهاي Stand-By,Suspend ,Off مي برد .

4.تمامي فرمان هاي ورودي را بررسي كرده و متناسب با نوع فرمان ، عملكرد مناسب را انتخاب و اجرا مي كند .

6) مدارپردازشگرانحراف افقي و عمودي  (Processor Deflection)

در اين مدار ،  IC701 از طريق سيـگنال هاي همزماني افقي و عمـودي  (H-Sync,V-Sync)كه از آي سي Micom دريافت مي دارد ، سيگنال هاي راه انداز افقي و عمودي را توليد كرده و به IC601 و ترانزيستورQ706 ارسال مي نمايد .  سيگنال هاي خـروجي از Q706 و نيزIC601 به ترانسHigh Voltage و يـوك هاي انـحراف افـقي وعمودي  اعمـال شده و جهت انحراف اشعه و راه اندازي ترانسHigh Voltage بكار مي روند .

7) مدار مبدل DC  به DC ( D/D Converter )

اين مدار به منظـورتصحيح و نيـز تثبيت ولتاژهاي خروجي ترانسHigh Voltage در فركانس هاي كاري مـختلف بـكار مـي رود . اين مـدار با دريـافت سيگنال B-Drive  ، ولتاژ باياس B+ را جهت راه انـدازي ترانزيستـور Q 706 تثبيت و در مد هاي مختلف تنظيم مـي نمايد . هر چه فركانس كاري مانيتـور افزايش يابد به ولتاژ B+ افزوده مي گردد .

8) مدار خروجي انحراف افقي (  Horizontal Deflection Output Circuit)

 اين مدار شامل ترانزيستور Q706بوده و با فراهم نمودن جريان دندانه اره اي براي يوك افقي ، انحراف افقي اشعه را ايجاد مي نمايد . مقدار ولتاژ ايجاد شده توسطQ706 , 1100ولت پيك تا پيك مي باشد .

9) ترانس FBT (  Flyback Transformer)

ترانسHigh Voltage جهت تأمين ولتاژهاي لازم براي عملكرد صحيح لامپ تصوير شامل ولتاژ آند ، فوكاس و Screen و همچنين ولتاژهايي جهت فيدبك هاي كنترلي براي قسمت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .

10) مدار تصحيح خطاي افقي) H-Linearity Correction Circuit (

 اين مـدار خطاي غيرخطي بودن خطوط افقي را كه ناشـي از عـدم وجـود رابطه خطي بين جابجايي اشعه و جريان يـوك

 مي باشد را براي هـر يك از فركانس هاي هـمزماني افقي تصحيح مي كند .( به اين مدار اصطلاحاً مدار S-Correction گويند)

11) مدار خروجي انحراف عمودي) Vertical Output Circuit (

 اين مـدارشامل IC601 بـوده ، مـوج رمپ (  Ramp) عمودي را از پايه های 12 و 13 IC701 دريافت مي كند و پس از تقويت جريان دندانه اره اي لازمه براي يوك عمودي را فراهم نموده و انحراف عمودي اشعه را ايجاد مي نمايد .

12) مدار خروجي فوكوس ديناميكي) Dynamic Focus Output Circuit (

 اين مـدار سيگنال  (V-Focus) را از پايه 32 IC701 دريافت داشته ، ترانزيستور Q710 آن را تقويت كرده و پايه 12ترانسHigh Voltage  اعمال مـي نمايد و با توليـد يك موج سهمـي شكل ، در خروجـي ترانـس High Voltage جهت تثبيت و پايداري وضوح تصوير در اطراف و گوشه هاي تصوير بكار مي رود .

13) سيگنال هاي Blanking

مدار Blanking  جهت حذف خطوط برگشتي با فراهم نمودن پالس منفي براي G1 به كار مي رود . 

14) مدار چرخش تصوير) (Tilt Circuit

 اين مدار كجي تصوير را با تغيير جهت وتنظيم شدت جريان عبوري از سيم پيچ حلقوي  (Tilt)كه در گردن لامپ تصوير نصب شده است تنظيم مي نمايد .

15) مدار تقويت اوليه سيگنال ويدئو ( Video pre-Amp)

 اين مدار با دريافت سيـگنال هاي آنالـوگB / G /  R ، آنهـا را حدوداً 10 برابر تقويت نمـوده و عـلاوه بر عمل تقـويت ، كنتراست و نيز شفافيت تصوير را بهبود مي بخشد .

 16) مدار تقويت كننده خروجي سيگنال ويدئو (Video Output Amp Circuit)

 اين مـدار سيگنال هاي ويدئـويي كه از تقويت كنندة اوليـه خارج مـي شوند را دريافت مـي كند و آنها را حدوداً 10 برابر تقويت نموده و سپس به كاتدهاي لامپ تصوير ارسال مي دارد .

 

بخش دوم

دراين فصل به بررسي عملكرد مدارات مختلف مانيتور   مي پردازيم :

تشريح عملكرد سيستم تغذيه

1. يكسو ساز

پل ديود  D 900، موج AC ورودي فيلتر شـده را يكسـو مي نمايد . اين مدار داراي يك مقاومت حرارتـي منفي(NTC)   TH 902 مي باشد كه در زمان روشن شـدن اوليه مانيتور به علت آنكـه داراي مقاومت بسيار زيادي مـي باشد در مقابل جريان بالايـي كه از پل ديودي عبـور مي كند و ممكن است به ديودها آسيب  برسانـد ، محافظت مـي نمايد . پس از چند لحظه NTC كاملاً گرم شده و مقاومت آن كاهش مي يابد و تقريباً از مدار خارج شده و جريان تثبيت مي گردد . خروجي پل ديـود توسـط خازن C901 و نيـز سلف FB921 فيلتر مـي شود . ولتاژ باياس ترانزيستـور Q 901 از طـريق مسيـر مقاومت R 908 و نيزپايه هاي 5 و 7 ترانس T901 تاً مين مي گردد .

2. ( Current Mode PWM Controller) IC 901

پايه شماره 1: پايه مقـايسه گر (Comprator) مي باشد و جهت كنترل وضعيت ولتاژ فيدبك پايه شماره 2 اين آي سـي

(OVP) (Over Voltage Protection) مورد استفاده قرار مي گيرد .

پايه شماره 2: پايه فيـدبك مـي باشد . اين فيدبك از طـريق پايـه شماره 2 ترانس چاپر از مسيـر مقاومت R 911 ، ديـود D 914 يكسـو شده و توسـط خازن C 911 فيلتر مـي گردد و به پاية شماره 2 آي سـي اعمال مـي شود . چنانچه ولتاژ ارسالي بيش از حد مورد نظر باشد عملكرد IC 901 از طريق اين فيدبك متوقف مي گردد .

پايه شماره 3 : پايه Current Switch مي باشد و چنانچه جريان در خروجي ترانس T 901 بيش از حد باشد يا اتصـال كوتاهي در مدار خروجـي رخ داده باشـد جريان درين ـ سورس ترانزيستـور Q 901 را افزايش مـي دهد كه اين جريان از طـريق مقاومت R 925 كـه مقاومت OCP ( Over Current Protection ) مـي باشـد حس مـي شـود و در نتيجـه عملكرد آي سي متوقف مي گردد .

پايه شماره 4 : از طريق مقاومت R 926 و نيز خازن C 918 تشكيل اسيلاتور داخلي آي سي را مـي دهد ( پايه مذكور از طـريق مقـاومت R 926 بـه پايه 8 آي سي ( V-Ref ) متصـل شـده است )  دور هستـه ترانس High Voltage سيم

 قهوه اي رنگي تعبيه شده است كـه مي تواند جريان فيدبك ترانس را به ورودي پايه 4 اعمـال نمايد و در صورتيكه جريان فيدبك فراتر از حد معمول باشد مي تواند آنرا تصحيح و سپس تثبيت نمايد .

پايه شماره 5 : پاية زمين ( GND ) مي باشد .

پايه شماره 6 : پايه خروجي آي سي مي باشد كه با قطع و وصل ترانزيستور سوئچينگ Q 901 مـي تواند در اوليه ترانس چاپر ولتاژهاي لازم را القاء نمـوده و از آن طريق در خروجـي ترانس مزبـور و همچنين در ترانس كمكـي ( Auxiliary )

ولتاژهاي لازم جهت كاركرد مانيتور را فراهم سازد .

پايه شماره 7 : پايه تغذيه آي سي مي باشد كه در مرحله شروع كار آي سي ، از طريق مدار راه انداز ( استارتر ) از مسيـر پل ديود D 901 و مقاومت R 904 و خازن صافي C 907-1 مي تواند ولتاژ حدود 15ولت را براي راه انـدازي آي سـي فوق تهيه نمايـد . ولتاژ دائم آي سـي پس از راه انـدازي اوليـه از طـريق پايـه شماره 2 ترانس چاپـر از مسيـر يكسـو ساز

D 906 و خازن صافي C 907 به پايه شماره 7 اعمال مي گردد كه اين ولتاژ حدود 17 الي 20 ولت مـي باشد . در نظـر داشتـه باشيـد كه ولتاژ تغذيـه نمـي تواند بيش از 24 ولت باشـد زيرا در غير اينصـورت ديود زنر ZD 901 كه 24 ولتـي مي باشد شكسته شده و تغذيه را قطع مي نمايد . براي تنظيم ولتاژهاي خروجي نيز مي توان از پتانسيومتر VR 901 كه از مسير پايه شماره 2 ترانس چاپر تغذيه مي كند سود جست .

پايه شماره 8 : پايه V-Ref مي باشد و جهت مدارات داخلي آي سي مورد استفاده قرار مي گيرد .   

3. ترانس ( Switching Mode Power Supply ) SMPS  

 در اولية ترانس T901 ( ترانس چاپر) ولتـاژهاي حـدود 240~90 ولت با فـركانس 60~50 هرتز اعمـال شـده و توسط ثانوية آن ، بسته به نرخ سوئيچ اوليه ، ولتاژهاي متفاوتي نظير 80 ولت ، 50 ولت ، 15 ولت ، 3/6 ولت و 5 ولت براي ساير قسمتهاي مدارتوليد مي گردد . ولتاژيكسو شده از خروجي پل ديود به اولية ترانس T 901 ( پاية 7 ) داده شده و بسته به پالس هاي فرستاده شده از IC 901 جريان DC اوليه ترانس ، تبديل به  DC ضرباندار شده و ولتاژهاي متفاوتي درثانويه بوجود مي آيد . ولتاژهاي توليد شده در ثانويه ترانس عبارت است از :

پاية شماره 9 ( توليد ولتاژ 50 ولت )

ولتاژ تغذيه مدار مبدل  DC/DC مي باشد كه ولتاژ كنترلي B+ را توليد مي نمايد .

پاية شماره 12 ( توليد ولتاژ 80 ولت )

ولتاژ باياسIC Cut Off   لامپ تصويربوده و درتقويت كنندة نهايي سيگنال رنگ(IC 303) بكار برده مي شود   .

پاية شماره 13 ( توليد ولتاژ 3/6 ولت )

ولتاژ Heater  لامپ تصويررا تاً مين نموده و نيز در  مدار Tilt مورد استفاده قرار مي گيرد .

پاية شماره 15 ( توليد ولتاژ 5 ولت )

ولتاژ تغذية آي سي هاي 401 (Micom) ، ( OSD ) 301 ، 302 ( تقويت كنندة اوليه رنگ ) و نيز402 ( E2prom) مي باشد .

پاية شماره 16 ( توليد ولتاژ 15 ولت )

ولتاژ تغذية آي سي هاي 701 (پردازشگر سيگنال هاي همزماني عمودي و افقي ) 601 ( مدار خروجي انحراف عمودي ) ، 303 ( تقويت كنندة نهايي رنگ ) بوده و نيز در مدارهاي كنترل  Tilt , Degauss , ABL و Vertical Blanking مورد استفاده قرار مي گيرد .

4. ( Display Power Management ) DPM Control

بخش بعدي سيستم تغذيه ، مـدار DPM Control  مي باشد . با توجه به سيگنالهاي همـزماني V-Sync و H-Sync در پايه هاي 2 و 3  آي سي Micom خروجـي هاي DPMS و DPMF توليد مي گـردند و به منظور صـرفه جوئـي در توان مصـرفـي مانيتور در هنگامـي كه كاربر از دستـگاه استفـاده نمـي كند بكار مـي رود . در حالت نرمال هر دو سيگنال همزمانـي عمـودي و افقـي موجود بـوده و توان مصـرفـي مانيتـور كمتر از 73 وات مي باشـد . در حالت Stand-by تنها سيگنال همزمانـي عمـودي و در حالت Suspend تنها سـيگنال همزماني افقـي موجود مي باشند و در هر دو حالت توان مصرفي مانيتور كمتر از 15 وات مي باشد . 

 

 

اما اگر مقاله رو به صورت کامل می خوایین بهتره فایلشو دانلود کنید.

 

نوع فایل rar ،حجم فایل385کیلو بایت

لینک دانلود

پسورد :www.parsiansys.ir

از همه دوستان خواهش می کنم برام دعا کنن ،مشکلی برام پیش اومده ،انشاالله حل شه ،ممنون.

 

از سال 87 برنامه نویسی وب رو شروع کردم ، هنوز دوسش دارم و دنبالش می کنم،کار طراحی وب و میشه گفت : بیشتر فارسی کردن قالب ها و استفاده از css3 و jquery خیلی لذت می برم ،از سال 92 هم طبق پیشینه ای که به الکترونیک داشتم به صورت تخصصی تعمیرات الکترونیک (لپ تاپ ،کامپیوتر و بردهای تبلت) رو شروع کردم .در این مدت موفق شدم کتاب کاملترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوترو لپ تاپ رو بنویسم.امیدوارم روزی برسه که هر جوونی دنبال علاقش بره و با علاقش زندگی کنه و برای پیشرفت کشورش تلاش کنه.

Share This:

1 comment on “تشریح بخش های مختلف مدار مانیتور های CRTAdd yours →

  1. با عرض سلام چرا درمانیتور 14 اینچ سامسونگ هرهفت ثانیه تصویر قطع ووصل مییشوددرصورتی که هنوز کابل به کیس وصل نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر ربات نیستی جواب بده: *